Algemene voorwaarden

Zoetegroetjes is onderdeel van Rocksolid BV, met zetel te Antwerpsesteenweg 427, 2500 Lier, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0823.679.161

Onder KOPER wordt verstaan iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Zoetegroetjes in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Zoetegroetjes en de KOPER worden uitsluitend geregeld door onderhavige verkoopsvoorwaarden die door de KOPER uitdrukkelijk gekend en aanvaard zijn op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst (van welke aard ook).
1.2 Bijkomende voorwaarden van de KOPER worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zoetegroetjes aanvaard zijn.

Artikel 2. Informatie/overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst met Zoetegroetjes komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Zoetegroetjes. Zoetegroetjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zoetegroetjes dit mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Zoetegroetjes behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Zoetegroetjes kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de KOPER.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De betalingen zullen verlopen via:
– de online betalingsservice van PAYPAL (www.paypal.com), en hierop zijn de algemene voorwaarden van PAYPAL van toepassing
– de online betalingsservice van Mollie (www.mollie.be) voor betaling met Bancontact, VISA, Mastercard, Maestro & IDeal, hierop zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing
3.2 Beveiligde verwerking van de betalingsgegevens:
– de betalingsgegevens worden versleuteld door Paypal, Zoetegroetjes krijgt de gegevens van je kredietkaart op geen enkel moment te zien.
– de betalingsgegevens worden versleuteld door Mollie, Zoetegroetjes krijgt de gegevens van je bank- of kredietkaart op geen enkel moment te zien.
3.3 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als KOPER fungeert kan de prijs exclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.5 De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen en normale verzendkosten. De eventuele prior en/of track and trace verzendkosten zijn voor de KOPER en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg.
Ten laste van de KOPER komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Zoetegroetjes, als gevolg van de niet nakoming door de KOPER van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Zoetegroetjes is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Artikel 4. Levering en uitvoering
4.1 De door Zoetegroetjes opgegeven levertijden zijn indicatief en binden Zoetegroetjes niet. Overschrijding van de leveringstermijn doet in hoofde van de klant geen recht op schadevergoeding (onder welke vorm ook) ontstaan en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.
4.2 De levering van de bestelde artikelen gebeurt steeds op het door de klant opgegeven adres en steeds op werkdagen, indien schriftelijk afgesproken kan er in uitzonderlijke gevallen op zaterdag en zon- en feestdagen geleverd worden, een specifiek leveringsuur kan u niet kiezen. Er is standaard geen levering mogelijk tijdens het weekend en op feestdagen. De transporttijd (uitgedrukt in werkdagen) gaat in op de dag dat het pakket door ons wordt overgedragen aan bpost. U ontvangt daarna een e-mail met de boodschap dat uw bestelling verzonden is.  Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien de vervoerder het pakket niet binnen de opgegeven transporttijd kan afleveren door overmacht (weersomstandigheden, extreme drukte, ongeval, staking, …) of wegens een foutief of onvolledig adres.
Zendingen die naar een afhaalpunt worden gebracht, daar niet worden afgehaald binnen de 14 dagen en ons retour gestuurd worden, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Dit geldt eveneens voor zendingen die retour komen wegens een foutief of onvolledig adres. De kosten voor een nieuwe verzending zijn
ten laste van de koper.
4.3 Zoetegroetjes is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Zoetegroetjes gedragen.
4.4 Zoetegroetjes levert voorlopig enkel in België.

Artikel 5. Afbeeldingen/specificaties
5.1 Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen enz,…; zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de website van Zoetegroetjes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wij doen ons uiterste best om alles zo indicatief mogelijk af te beelden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 In afwijking van het artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt Zoetegroetjes het volledige eigendomsrecht over de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs.
Goederen worden verzonden op uitsluitend risico van de klant, zelfs als zij franco worden verzonden of door onze eigen diensten worden afgeleverd.

Artikel 7. Klachten/retouren
7.1 De KOPER is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de KOPER, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de KOPER binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Zoetegroetjes schriftelijk ter kennisgeving
worden gebracht. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de KOPER. De KOPER is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen.
Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de KOPER.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (met uitzondering van schade zoals transportschade die overeenkomstig artikel 7.1 nooit ten laste komt van Zoetegroetjes), heeft Zoetegroetjes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de
factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Zoetegroetjes is – behoudens opzet of grove schuld – onder geen beding aansprakelijk voor o.m. misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen ofwel Zoetegroetjes en de klant, ofwel tussen Zoetegroetjes en derden voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en Zoetegroetjes
8.2. Zoetegroetjes is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook.
8.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Zoetegroetjes met betrekking tot de door geleverde goederen beperkt tot het bedrag van haar factuur.
8.4 De Wet Marktpraktijken bepaalt dat de KOPER binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Alle producten van Zoetegroetjes worden op maat ontworpen en vallen hier dus niet onder.

Artikel 9. Garantie
9.1 Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Zoetegroetjes geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de KOPER C Zoetegroetjes hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de
KOPER. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de KOPER aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

Artikel 10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Zoetegroetjes niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Zoetegroetjes is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de KOPER en Zoetegroetjes is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen, onverminderd het uitsluitend recht van Zoetegroetjes om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan iedere andere bevoegde rechtbank.